نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تایید سازمان در خصوص مجمع 12-09-1399 (تعیین حق الزحمه متولی صندوق) 1399/10/24
صورتجلسه مجمع مورخ 12-09-1399 (تعیین حق الزحمه متولی صندوق) 1399/10/24
صورتجلسه مجمع ساعت 15 مورخ 30-06-1399( تغییر متولی صندوق) 1399/09/29
صورتجلسه مجمع ساعت 14 مورخ 30-06-1399 (تمدید دوره فعالیت صندوق) 1399/09/29
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/09/12 1399/09/12
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/25 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی) 1399/09/09
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 25-08-1398 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی) 1399/09/09
تایید سازمان در خصوص مجمع 25-08-1399 (تعیین حق الزحمه حسابرس) 1399/09/09
صورتجلسه مجمع مورخ 25-08-1399 (تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق) 1399/09/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 25-08-1399 1399/08/25
تایید سازمان در خصوص مجمع ساعت 15 مورخ 30-06-1399( تغییر متولی صندوق) 1399/07/16
تایید سازمان در خصوص مجمع ساعت 14 مورخ 30-06-1399 (تمدید دوره فعالیت صندوق) 1399/07/16
تایید سازمان در خصوص مجمع 02-06-1399 (تغییر کارمزد مدیر، اصلاح ترکیب دارایی ها و حدنصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق) 1399/07/14
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ30-06-1399 1399/06/30
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 02-06-1399 1399/06/02
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 18-04-1399 ( تغییر آدرس تارنمای صندوق، تغییر هزینه های صندوق) 1399/05/28
صورتجلسه مجمع مورخ 18-04-1399 ( تغییر آدرس تارنمای صندوق، تغییر هزینه های صندوق) 1399/05/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/04/18 1399/04/18
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1398/09/03 1398/10/02
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/03 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی) 1398/10/01
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 03-09-1398 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی) 1398/09/04
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/09/03 1398/09/03
چاپ مصوبه مجمع مورخ 1398/08/08 1398/08/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/08 ساعت 10 1398/08/13
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/08/08 1398/08/08
چاپ مصوبه مجمع مورخ 1398/07/06 1398/07/17
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 06-07-1398 ساعت 10 ( تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع بند (8-4) امیدنامه صندوق) 1398/07/16
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/07/06 ساعت 10 1398/07/11
لیست حاضرین در مجمع مورخ 06-07-1398 1398/07/07
چاپ صورتجلسه مجمع مورخ 1398/06/13 1398/06/31
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 13-06-1398 (تغییر شرح نحوه محاسبه هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها/اضافه شدن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق ها) 1398/06/30
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/06/13 ساعت 14 1398/06/13
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 13-06-1398 1398/06/13
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 08-02-1398 (حذف پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران) 1398/02/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/08 صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی (ساعت 14) 1398/02/09
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1398/02/08 صندوق سپهر آتی 1398/02/08
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 10-01-1398 1398/01/28
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/01/10صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی (ساعت 10) 1398/01/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/10صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی (ساعت 10) 1398/01/10
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1397/11/14 1397/12/18
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 14-11-97 صندوق مشترک سپهر آتی ساعت 14:30 (اصلاحیه) 1397/11/28
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 14-11-97 صندوق مشترک سپهر آتی ساعت 15 1397/11/23
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 14-11-97 صندوق مشترک سپهر آتی ساعت 14:30 1397/11/23
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 14-11-97 صندوق مشترک سپهر آتی ساعت 14 1397/11/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/14 صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی (ساعت 15) 1397/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/14 صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی (ساعت14:30) 1397/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/14 صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی (ساعت 14) 1397/11/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 14-11-1397 1397/11/15
تایید سازمان برای صورت جلسه مجمع مورخ 06-01-97 صندوق مشترک سپهر آتی 1397/02/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر آتی مورخ 06-01-1397 1397/01/06
صورتجلسه مجمع صندوق سپهر آتی مورخ 1397/01/06 1397/01/06
تایید سازمان برای صورت جلسه مجمع مورخ 16-10-96 صندوق مشترک سپهر آتی 1396/11/18
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع1396/10/16 1396/11/11
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک سپهر آتی مورخ 16-10-96 ساعت 11 1396/11/10
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک سپهر آتی مورخ 16-10-96 ساعت 11:30 1396/11/10
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک سپهر آتی مورخ 16-10-96 ساعت 12 1396/11/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/26 ساعت 10 1396/10/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/26 ساعت 10:30 1396/10/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/26 ساعت 11 1396/10/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر آتی مورخ 16-10-1396 1396/10/18
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع 1396/07/26 با موضوع تمدید دوره فعالیت 1396/08/29
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14:30 مجمع 1396/07/26 1396/08/29
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14:30 مجمع 1396/07/26 1396/08/29
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع 1396/07/26 با موضوع تمدید دوره فعالیت 1396/08/29
لیست حاضرین مجمع مورخ 26-07-1396 1396/07/26
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 26-07-1396 1396/07/26
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14:30 مورخ 26-07-1396 1396/07/26
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع 1396/06/11 با موضوع تغییر محل اقامت صندوق 1396/07/17
لیست حاضرین مجمع ساعت 14 مورخ 11-06-1396 1396/06/11
صورتجلسه مجمع صندوق ساعت 14 مورخ 11-06-1396 1396/06/11
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت13 مجمع 1396/03/09 با موضوع تمدید دوره فعالیت 1396/05/30
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت14 مجمع 1396/03/09 با موضوع تغییر در حداقل واحد سرمایه گذاری 1396/05/30
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت14:30 مجمع 1396/03/09 با موضوع تغییر هزینه ها 1396/05/30
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14 مجمع مورخ 1396/05/07 با موضوع تمدید دوره فعالیت 1396/05/30
ییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 14:30 مجمع مورخ 1396/05/07 با موضوع تغییر حسابرس 1396/05/30
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه ساعت 15 مجمع مورخ 1396/05/07 با موضوع تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار 1396/05/30
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 07-05-1396 ساعت 14(تمدید دوره فعالیت) 1396/05/08
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 07-05-1396 ساعت 14:30(تغییر رکن حسابرس) 1396/05/08
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 07-05-1396 ساعت 15(تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار) 1396/05/08
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 07-05-1396 1396/05/08
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 09-03-1396 ساعت 13:00 1396/03/16
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 09-03-1396 ساعت 13:30 1396/03/16
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 09-03-1396 ساعت 14:00 1396/03/16
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 09-03-1396 ساعت 14:30 1396/03/16
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 09-03-1396 1396/03/13
صورتجلسه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 18-10-1395 ساعت 15(اصلاحیه) 1395/11/06
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 18-10-1395 ساعت 15:30(اصلاحیه) 1395/11/06
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 18-10-1395 ساعت15:30 1395/10/18
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 18-10-1395 ساعت15 1395/10/18
صورتجلسه مجمع صندوق سپهرآتی مورخ 18-10-1395 ساعت 15:30 1395/10/18
صورتجلسه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 18-10-1395 ساعت 15 1395/10/18
تأییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ 26-08-1395 1395/09/22
صورت جلسه مجمع تصویب صورت مالی سال منتهی به 1395/06/31 مورخ 1395/08/26 ساعت 15 1395/08/26
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سپهر آتی مورخ 1395/08/26 1395/08/26
تاییدیه صورتجلسه مورخ 1394/09/10 صندوق سپهر آتی توسط سازمان بورس 1394/09/24
صورت جلسه مجمع تغییر در هزینه های مجتمع و نرم افزار صندوق ساعت 10:30 1394/09/15
صورت جلسه مجمع تصویب صورت مالی سال منتهی به 1394/06/31 مورخ 1394/09/10 ساعت 10 1394/09/15
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سپهر آتی مورخ 1394/09/10 1394/09/14
صورت جلسه مجمع تغییر مدیر مورخ 17/10/1393 1393/11/21
صورت جلسه مجمع موسس 1393/10/21
صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه منتهی به 31/06/93 1393/10/09