نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1399/09/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1399/08/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1399/06/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1399/05/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1399/04/08
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک سپهر آتی 1398/09/12
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ 1398/09/03 1398/09/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1398/08/21
سرمایه گذاری صندوق سپهر آتی در بازار پایه فرابورس ایران، مصوبه مجمع 1398/08/08 1398/08/14
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1398/08/08 1398/08/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1398/07/24
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک سپهر آتی 1398/07/20
تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1398/07/16
برگزاری مجمع مورخ 1398/07/06 1398/07/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1398/06/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1398/06/03
حذف پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران 1398/02/18
حذف پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران ( پیرو مجمع مورخ 1398/02/08 ) 1398/02/09
برگزاری مجمع صندوق سپهر آتی مورخ 1398/02/08 1398/02/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1398/01/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1397/12/25
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ 1397/11/14( اصلاحیه) 1397/11/24
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سپهر آتی مورخ 1397/11/14 1397/11/14
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ 1397/11/14 1397/11/01
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/12/23
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/10/05
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/07/16
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1396/04/27
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1396/02/27
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهرآتی مورخ 15/01/1396 1396/01/05
تقسیم سود دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی منتهی به١٣٩٣/٠٦/٣١ 1395/11/04
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1395/10/07
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1395/08/15
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آتی 1394/08/30
تغییر مدیر صندوق 1393/12/09
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 1393/10/20
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 1393/09/12