نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آتی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در هزار (٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ٥٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد(%2)از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعالوه سه در هزار (0/003 )از ارزش روزانة اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و همچنین سالانه دو درصد (%2 )سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها.*
4 کارمزد متولی مبلغ ثابت 400 میلیون ریال سالانه
5 كارمزد ضامن سالانه یك در هزار (0.001 )از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق *
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 170 میلیون ریال برای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0/003 )در هزار خالص ارزش روز داراییهای صندوق میباشد. **
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 470.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 9.000 ریال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 2000ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها(ارزش دارایی ها به میلیارد ریال) ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 ریال بالای 50.000 ضریب 0.00005 0.00003 0.000001
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق سالانه 0/00005 از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر 50000میلیون ریال
11 کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال در طول یک سال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده