نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) 900 %90.00
2 شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی 100 %10.00