نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران- بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه 3 و 5 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 1 تهران- بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه 3 و 5 88193870-4 پريساالسادات طباطبائيان