بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 45,843 68.84 85,592 56.91 83,227 53.05 97,617 55.24
اوراق مشارکت 34,016 51.08 43,795 29.12 46,455 29.61 48,280 27.32
سپرده بانکی 9,000 13.51 15,723 10.45 21,313 13.59 27,441 15.53
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,648 -34.01 5,285 3.51 5,881 3.75 3,392 1.92
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,059 42.13 49,403 32.85 48,938 31.2 52,054 29.45