بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,695 68.44 70,652 49.28 68,642 48.1 73,357 50.3
اوراق مشارکت 32,662 53.61 58,291 40.66 56,922 39.89 56,013 38.41
سپرده بانکی 8,643 14.19 10,302 7.19 11,438 8.02 15,267 10.47
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,575 -37.06 3,794 2.65 4,742 3.32 1,191 0.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,831 42.4 43,976 30.67 39,046 27.36 44,055 30.21