بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 48,703 68.37 88,388 52.27 84,808 47.43 85,928 51.68
اوراق مشارکت 34,747 48.78 44,899 26.55 48,053 26.88 54,985 33.07
سپرده بانکی 9,877 13.87 28,368 16.78 40,178 22.47 15,070 9.06
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,422 -31.48 7,443 4.4 5,758 3.22 10,284 6.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,819 41.86 54,163 32.03 56,627 31.67 53,861 32.39