نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 97,863 72.31 257,680 61.42 236,410 59.47 233,166 59.5
اوراق مشارکت 49,463 36.55 100,128 23.87 98,962 24.89 91,726 23.41
سپرده بانکی 21,036 15.54 59,013 14.07 60,550 15.23 64,452 16.45
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 187 0.14 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -33,214 -24.54 2,698 0.64 1,632 0.41 2,555 0.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 56,126 41.47 160,142 38.17 149,410 37.58 145,964 37.25