بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,193 69.11 82,153 56.53 94,502 63.78 85,884 58.05
اوراق مشارکت 33,493 52.37 50,661 34.86 42,129 28.43 42,589 28.79
سپرده بانکی 8,633 13.5 9,407 6.47 7,494 5.06 12,687 8.58
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,803 -35.66 2,830 1.95 4,011 2.71 6,780 4.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,020 42.25 45,296 31.17 49,342 33.3 56,093 37.92